Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FBiW – 10/III/2019

Modyfikowane: 1 rok temu

Opis

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu integracji kamer typu eye tracking z goglami do VR wykorzystywanego w badaniach preferencji zakupowych klientów”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. , Onlybio.life Sp. z o.o. (wcześniej: Laboratorium Naturella Sp. z o.o.), zaprasza do złożenia ofert na:

 I. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy prac badawczych w zakresie opracowania oprogramowania w środowisku unreal wraz z identyfikacja testera w scenie oraz opracowania metody analizy percepcji optycznej. Projekt zakłada wykonanie prac opisanych w opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).
 2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 3 i zawarty jest w dokumentacji przekazywanej Wykonawcom na zasadach określonych w ust. 3.
 3. Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych elementów opisu przedmiotu zamówienia mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej.
 4. Przedmiot zamówienia - Kod CPV: 72200000-7
 5. Termin realizacji zamówienia: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni od daty zawarcia umowy. 
 6. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 14.05.2020 r. (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji)

 II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się oferenci:

 1. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Posiadający doświadczenie w realizacji projektów/ zleceń  w zakresie wymienionym w pkt. I.1 Zapytania ofertowego, tj. będący w stanie wykazać się:
 4. a) realizacją minimum 3 projektów/zleceń, których przedmiotem były prace nad oprogramowaniem analitycznym

 III. Kryteria oceny oferty,

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena netto (PLN) – waga 100%,

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

 

Kryterium „cena netto (PLN)”:

 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

 IV. Zakres wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent składa oświadczenie w w/w zakresie w treści formularza ofertowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: oferty@laboratoriumnaturella.com
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2020 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 14.05.2020 r.
 5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Artur Bielski; e-mail:  artur.bielski@onlybio.life

 VI. Sposób przygotowania ofert:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w punkcie I.1. Zapytania Ofertowego.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 5. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
 6. Oferta musi zawierać szczegółową kalkulację kosztów oraz zakres rzeczowy pracy wraz ze szczegółowym opisem realizacji.
 7. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
 8. Do oferty musi zostać dołączony wykaz zrealizowanych projektów oraz publikacji określonych w pkt. II.3. Zapytania ofertowego sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 9. Do oferty musi zostać dołączona kopia dokumentu/dokumentów poświadczających, że osoba lub osoby, które ofertę podpisały, miały prawo reprezentowania Oferenta w zakresie objętym ofertą
 10. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 11. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

 VII. Istotne zmiany warunków umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

 1. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
 • Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
 • Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 • Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
 • Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
 • Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
 • Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

 VIII. Zastrzeżenia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym Wykonawca nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

 

                                                                                                                     

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych projektów oraz publikacji określonych w pkt. II.3. Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy o poufności

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Oferta Intelligent Choice Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 53-609 Wrocław, z ceną netto 280.000,00 PLN, wpłynęła w dniu 13.05.2020 r.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Onlybio.life Sp. z o.o.
Data zamieszczenia 2020-05-06
Data składania ofert 2020-05-13
Rodzaj zamówienia usługi IT
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1195
Wyświetlony: 440
Wygasa: 2023-01-30

Strona korzysta z plików cookie