Dla kogo przeznaczony jest Portal ?

Serwis, służy do  umieszczania przez wnioskodawców  osi I-XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ogłoszeń o zamówieniach przed zawarciem umowy o dofinansowanie, co do których nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu bazy konkurencyjności. Takie ogłoszenie, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, powinno być opublikowane przez podmiot zamawiający w celu zapewnienia jak najszerszej konkurencji.

Strona korzysta z plików cookie