Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak skorzystać z portalu ?

Dla kogo przeznaczony jest Portal ?

Serwis, służy do  umieszczania przez wnioskodawców  osi I-XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ogłoszeń o zamówieniach w przypadku zawieszenia działalności Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich  (tzw. bazy krajowej) potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Takie ogłoszenie, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, powinno być opublikowane przez podmiot zamawiający w celu zapewnienia jak najszerszej konkurencji.

Strona korzysta z plików cookie