Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FBiW – 13/III/2019

Modyfikowane: 1 rok temu

Opis

 

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FBiW – 13/III/2019

  

na dostawę (3) substancji wsadu kosmetycznego na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

 

BORUTA-ZACHEM S.A. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

tel.: +48  52 374 82 40

fax: +48  52 361 09 62

e-mail: oferty@boruta-zachem.pl

 

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego, zwane dalej „Postępowaniem”, przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.
 2. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany Zapytania ofertowego, oraz wycofania Zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia będącego wynikiem Postępowania, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia będącego wynikiem postępowania.
 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (3) substancji wsadu kosmetycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 4. Umowa z wyłonionym Wykonawcą będzie zawierana w formie pisemnej.
 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub w inne, wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie RP, miejsce badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach Projektu.
 6. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
 7. Tam gdzie w Zapytaniu ofertowym oraz pozostałych dokumentach Postępowania zostało wskazane pochodzenie substancji, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie substancji równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego (w tym - certyfikacja).
 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  • 24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

 

 IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ TERMIN REALIZACJI UMOWY

 

Planowany termin realizacji przedmiotu umowy: dostawa najpóźniej 14 dni od dnia podpisania Umowy.

 

 V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami
 3. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednej z 3 walut: PLN, EUR lub USD, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, jako wartość netto i wartość brutto oraz wskazaniem, w jakiej walucie tę wartość podano.
 4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający dla celów oceny i porównania ofert, przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu składania ofert, określonym w pkt VI.4 niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 19.05.2020 r., z uwzględnieniem zapisów ust. 8.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokolarnie.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a w stosunku do złożonych dokumentów i oświadczeń wyjaśnienia, uzupełnienia i poprawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Brak uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.
 8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim lub w formie elektronicznej (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną na adres: oferty@boruta-zachem.pl
 9. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 11. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane postanowieniami Zapytania ofertowego oświadczenia i dokumenty, w tym dokumenty wymagane do oceny w kryteriach oceny ofert, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
  na język polski.
 13. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Cena netto (PLN) – waga 100%,

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

 

Kryterium „cena netto (PLN)”:

Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.

Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku.

 

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie określa warunku.

 

 • zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

 1. dwa zamówienia polegające na dostawie odczynników chemicznych/laboratoryjnych i/lub innych materiałów/substancji przeznaczonych do wykorzystania w pracy laboratorium lub produkcji kosmetycznej.

 

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

 

 1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIII Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć:
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 • wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty złożyć wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w szczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 2. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W przypadku, gdy firma znajduje się w upadłości/ w stanie likwidacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy.

 XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

 

 

XII. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, w Portalu zamówień RPO WK-P oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
 3. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w pkt XIII.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 

XIII. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

 

XIV. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

 • Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
 • Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
 1. niedostępność na rynku substancji wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych substancji – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio substancje o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
 2. pojawienie się na rynku substancji lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 3. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
 • Pozostałe zmiany:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
 2. zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
 3. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
 4. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
 5. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności substancji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 2. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

 1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
  w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

 

 

 XV. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”
 5. Projekt Umowy
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

 

INFORMACJA O WYBRANYCH OFERTACH

W odpowiedzi na  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FBiW – 13/III/2019 wpłynęły w dniu 19.05.2020 r. dwie, wzajemnie uzupełniające się oferty:

1) Oferta POL-NIL S.A., ul. Annopol 6A, 03-236 Warszawa - w zakresie pozycji nr 3 OPZ - cena netto: 3.975 EUR, tj. 18.143,49 PLN (wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wpływu oferty - 1 EUR = 4,5644 PLN)

2) Oferta Commercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa - w zakresie pozycji nr 1 i 2 OPZ - cena netto: 5.902,50 EUR, tj. 26.941,37 PLN (wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wpływu oferty - 1 EUR = 4,5644 PLN)

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej BORUTA-ZACHEM S.A.
Data zamieszczenia 2020-05-06
Data składania ofert 2020-05-19
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1198
Wyświetlony: 481
Wygasa: 2023-01-30

Pliki

Strona korzysta z plików cookie