Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa nowych urządzeń

Modyfikowane: 1 tydzień temu

Opis

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę nowych urządzeń:

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY-1 szt

Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin-1 szt

ROZDZIELNICA SKRZYNKA BUDOWLANA PRZENOŚNA 16A 32A-1 szt

Przedłużacz budowlany siłowy 40m 5X4mm 32A 5P 400V-1 szt

Przedłużacz budowlany siłowy 10m 5X4mm 32A 5P 400V-1 szt

Przedłużacz budowlany siłowy 30m 32A 5P 5X4mm na bębnie -1 szt

Nagrzewnica elektryczna -1 szt

Osuszacz powietrza – 2 szt

Rozdzielnica przenośna z tworzywa -1 szt

Nagrzewnica elektryczna -1 szt

Przewód zasilania 32 A / 5 m do nagrzewnicy-1 szt

 Mobilny wentylator osiowy +4.5 m wąż- 2 szt

Klimatyzator przenośny i osuszacz -2 szt

Nagrzewnica olejowa+ przewody giętkie nylonowe 7,6 m + torba + zestaw podłączeniowy- 2 szt

AGREGAT -1 szt

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY-1 szt

 

a/ Informacja o współfinansowaniu:

Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją przez Zamawiającego operacji pt. „Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie”. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Realizacja projektu objętego grantem nr 2021/EFRR/G/14 „Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie”.

 

b/ tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku A.III do Procedury wdrażania grantów Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Oś 7) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - Wzór umowy oraz zgodnie z zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczonymi na stronie naszakrajna.org w dniu 16 sierpnia 2021 r. Zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Minister Inwestycji i Rozwoju, MIiR/2014-2020/12(4), 22 sierpnia 2019 r.).

 

c/ Opis przedmiotu zamówienia

Lp

Przedmiot zamówienia/ kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Parametry techniczne lub jakościowe przedmiotu zamówienia

Ilość / liczba

1

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY/

CPV31122000-7

Maksymalna moc: 5500 W;                                                                            Napięcie zasilania: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz;                                                                            Liczba gniazd 1-fazowych:3
Rodzaj paliwa: benzyna
Silnik: 4-suwowy

1

2

Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin /

CPV 39721300-5

Typ: olejowy
Odprowadzanie spalin: tak
Napięcie zasilania: 230 V
Maksymalna moc: 20000 W
Przepływ powietrza: 1550 m³/h

1

3

ROZDZIELNICA SKRZYNKA BUDOWLANA PRZENOŚNA 16A 32A/

 CPV 31224800-0

Gniazda siłowe: 1 x 16A 5P, 1 x 32A 5P;                                 Gniazda2 x 230V 16A 3P


Stopień szczelności: IP44/IP54                                                           Rodzaj rozdzielnicy: elektryczna, przenośna

1

4

Przedłużacz budowlany siłowy 40m 5X4mm 32A 5P 400V /

CPV 31224810-3

Długość kabla: 40 m;                                                                                  wtyczka przenośna prosta 32A 5P IP44
gniazdo przenośne proste 32A 5P IP44

1

5

Przedłużacz budowlany siłowy 10m 5X4mm 32A 5P 400V/

CPV 31224810-3

przewód OW 5X4mm H05RR-F -10m
-wtyczka przenośna prosta 32A 5P IP44
-gniazdo przenośne proste 32A 5P IP44                                                Liczba gniazdek: 1 szt.

1

6

Przedłużacz budowlany siłowy 30m 32A 5P 5X4mm na bębnie

CPV 31224810-3

przewód OW H05RR-F 5X4mm; przewód: długości 30m;
 gniazdo tablicowe 32A 5P IP54 400V -1szt;
gniazda tablicowe 230V 3P IP54 z bolcem uziemiającym -2szt

1

7

Nagrzewnica elektryczna/

 CPV 39721310-8

Napięcie (V); 400V,

Wydajność (m3/h): 3.500;

 Natężenie prądu (A): 43,5; Moc (W): 15,0 / 30,0

1

8

Osuszacz powietrza/

CPV 39721320-1

typ: wolnostojący
rodzaj: kondensacyjny
wydajność: do 30 l/24 h                                                                  odprowadzanie skroplin: do zbiornika
pompka skroplin: opcjonalna wewnętrzna
filtry: filtr pyłkowy/siatkowy

2

9

Rozdzielnica przenośna z tworzywa/

CPV 31224800-0

CEE400V 5p 16A: 2
GS250V 16A: 4
Zabezpieczenia: RCD 1 x 40A/4/0.03A
Wejście: 015-6 16/5 400V + 2mH07RN-F 5x2,5mm2

1

10

Nagrzewnica elektryczna /

CPV 39721310-8

Moc grzewcza [kW] 15,0 Przepływ powietrza [m³/h] 1700 Zalecany do powierzchni [m²] 150 Moc grzewcza minimalna [kW] 7,5 Wydajność [Btu/h] 51200 Moc grzewcza [kcal/h] 12900 Napięcie [V] 400 / 3-fazowe

1

11

Przewód zasilania 32 A / 5 m do nagrzewnicy/

CPV 31224810-3

długość : 5m; natężenie prądu: 32A

1

12

Mobilny wentylator osiowy +4.5 m wąż /

CPV 39717100-2

 Napięcie: 750W / 230V
Prędkość obrotowa silnika: 2 850 min-1
Długość węża: 4.5 m
Maks. ilość powietrza: 3220 m³/h
Rozmiar wylotu: Ø 248 mm

2

13

Klimatyzator przenośny i osuszacz /

CPV 39717200-3, CPV 39721320-1

Max. prąd znamionowy [A] 14;                                                          wydajność osuszania [l/24h] 130;                                                                                                                          Zakres temperatury pracy – chłodzenie [ºC] 10-42                                        Zasilanie [V]: 230

2

14

Nagrzewnica olejowa+ przewody giętkie nylonowe 7,6 m + torba + zestaw podłączeniowy /

CPV 39721300-5

 

Moc grzewcza [kW] 85,0

 Przepływ powietrza [m³/h] 3300

Zużycie paliwa [l/h] 8,1;

 Wyposażenie: podgrzewacz paliwa pokrowiec przeciwdeszczowy, przewód paliwa panel 2-drożny giętkie przewody zestaw do recyrkulacji powietrza Termostat TH-5

2

15

AGREGAT /

CPV31122000-7

Typ: trójfazowy
Liczba gniazd 1-fazowych2;
Liczba gniazd 3-fazowych1;
Rodzaj paliwa: benzyna
Silnik 4-suwowy
Moc silnika 11 KM
Pojemność silnika 390 l
Maksymalna moc: 6.5 W

1

16

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY/

CPV31122000-7

Typ: trójfazowy

 
Liczba gniazd 1-fazowych:2


Liczba gniazd 3-fazowych: 1;                                                                Napięcie 3~ [V]: 400


Moc znamionowa 3~ [kVA]: 65,0


Moc maksymalna 3~ [kVA]: 71,5


Prąd znamionowy 3~ [A]: 94,2

Napięcie 1~ [V]: 230


Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ]: 1


Moc znamionowa 1~ [kVA]: 26,0


Moc maksymalna 1~ [kVA]: 28,6


Prąd znamionowy 1~ [A]: 113,0

1

 

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

Musi posiadać Certyfikat CE potwierdzający produkcję      wyszczególnionych środków trwałych na terenie Unii Europejskiej

Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Na każdy dostarczony przedmiot Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Adres dostawy: Łukasz Kopiszka, Mała Cerkwica 17, 89-430 Kamień Krajeński

Jeżeli w zapytaniu lub w załącznikach do zapytania wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie urządzeń „równoważnych” pod względem parametrów technicznych i użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych powyżej.

 

d/ Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

 

e/ Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1

Cena

100 %

 

f/ Opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0 – 100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę.

Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według następującego wzoru:

KC= (CN/COB) * 100

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Przy ocenie powyższego kryterium będzie brana pod uwagę wartość brutto całego zamówienia.

Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny.

W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez niego terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach.

 

g/ Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

h/ Informacja na temat przesłanek odrzucenia oferty

Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożone przez podmiot:

- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

c) które zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

i/ Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

 

 

dzień

miesiąc

rok

Godz.

17

01

2022

23:59

 

 

j/ Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

 

dzień

miesiąc

rok

20

03

2022

 

k/ Miejsce składania ofert:

KOPISZKA AGROTECHNIKA KOPISZKA ŁUKASZ

Mała Cerkwica 17, 89-430 Kamień Krajeński

tel. 507408003

email: kopiszka.agrotechnika@gmail.com

                                                          

l/ Akceptowalne formy składania ofert: przesyłką pocztową/osobiście w siedzibie Zamawiającego/email (scan dokumentów). O dochowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/wpływu e-mail. Oferty należy składać wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.

m/ Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Oferty należy złożyć w języku polskim.
 4. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin zakończenia składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i nie wybrania Oferenta.
 6. Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa nie stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny, terminu realizacji, zostaną przeniesione do umowy.

 

n/ Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

            Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku urządzenia objętego przedmiotem zamówienia,

2) Pozostałe zmiany:

 1. a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
 2. b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
 3. c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
 4. d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
 5. e) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

 1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

 

                                                                                                          /-/ Łukasz Kopiszka                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      (Zamawiający)

 

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej KOPISZKA AGROTECHNIKA KOPISZKA ŁUKASZ
Data zamieszczenia 2022-01-07
Data składania ofert 2022-01-17
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat sępoleński
Gmina Kamień Krajeński
Miejscowość MAŁA CERKWICA

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1975
Wyświetlony: 29
Wygasa: 2024-10-02

Strona korzysta z plików cookie