Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wynik postępowania-zakup kompleks. usł. polegającej na zorganiz. udziału w targach o charakt. międzynarod. w charakterze wystawcy-targi Glasstec w Niemczech 20-23.09.2022 i zakupu usług poleg. na organiz. spotkań podczas wizyt stud. w Kanadzie,USA,Wl

Modyfikowane: 5 msc. temu

Opis

Zamawiający:

 

High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

  1. Bydgoskich Przemysłowców 6

85-862 Bydgoszcz

 

Adres do korespondencji:

High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

  1. Ołowiana 24

85-461 Bydgoszcz

 

 

NIP: 9671355634

 

Tel. 782549000

 

e-mail: Office@htgglass.com

 

 

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 22.11.2021 Zamawiający High Technology Glass Polska Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 001/11/2021 z dnia 10.11.2021. Zapytanie obejmowało zakup kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu udziału w targach o charakterze międzynarodowym w charakterze wystawcy – targi Glasstec w Niemczech 20-23.09.2022 oraz zakupu usług polegających na organizacji spotkań podczas wizyt studyjnych w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii w związku z realizacją projektu pt: „Komercjalizacja innowacyjnego szkła SwitchView na rynkach USA, Kanady i Wielkiej Brytanii”, numer wniosku 019/WPG/2/G.2020, w ramach projektu grantowego „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Portalu Zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zakup-kompleksowej-uslugi-polegajacej-na-zorganizowaniu-udzialu-w-targach-w-charakterze-wystawcy-targi-glasstec-w-niemczech-20-23-09-2022-oraz-zakupu-uslug-polegajacych-na-organizacji-spotkan-podczas-wizyt-stud-w-kanadzie-usa-i-wlk-brytanii,1900 i na stronie internetowej Zamawiającego http://htgglass.com/.

 

Wykaz ofert:

W ramach postępowania, w terminie składania ofert, wpłynęła jedna oferta:

 

Targi Dla Ciebie Piotr Józefowski

ul. Jaskółcza 29/4

85-308 Bydgoszcz

NIP 6961390175

 

Data wpłynięcia oferty: 17.11.2021

 

Łączna cena netto: 427 700,00 PLN

 

Informacja o spełnieniu warunków:

 

Wymieniony powyżej oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, to jest:

- oferent nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

- oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- oferent posiada potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia, w szczególności udowodnił współpracę z podmiotem z rynku norweskiego;

- oferent jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.

 

Ocena ofert:

Cena oferty: 100%

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = Cmin/Co * 100

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 100.

 

Gdzie:

LC- liczba punktów za kryterium cena

Co- cena netto oferty rozpatrywanej

Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

 

Ocena oferty:

LC = 427700 zł/427700zł*100 pkt = 100 pkt

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej High Technology Glass Polska Sp. z o.o.
Data zamieszczenia 2021-11-23
Data składania ofert 2021-11-17
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1916
Wyświetlony: 128
Wygasa: 2024-08-18

Strona korzysta z plików cookie