Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup fabrycznie nowego Aparatu USG

Modyfikowane: 5 msc. temu

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Aparatu USG.

KOD CPV 33112200-0 APARATY ULTRASONOGRAFICZNE

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Parametry nie gorsze niż:

- 4 aktywne porty do podłączenia głowic ultrasonograficznych

- monitor 21”

- Tryby obrazowania: B-mode, M-mode , Color M-mode, Doppler pulsac (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) oraz Doppler Ciągły sterowany pod kontrolą głowic sektorowych, DCPA Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepł, Tryb duplex (B + PWD), Tryb Triplex (B + CD/PD +PWD)

2. Adres dostawy i protokolarnego odbioru urządzenia: u Lipowa 2, 87-720 Ciechocinek

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27.12.2021r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania);

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).

ZAKRES WYKLUCZENIA:

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wzór w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania).

  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY:

  Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena netto – 50%
  2. Gwarancja – 50 %

   Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

    

   Cena: 50% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 50 pkt.) wyliczona według wzoru:

    

            Cena netto najtańszej oferty

   Ilość punktów = --------------------------------------- x 50 pkt

                                   Cena netto ocenianej oferty

    

   W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania

   Gwarancja (w miesiącach): 50% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 50 pkt.) wyliczona według wzoru:

           okres gwarancji wskazany w badanej ofercie

   --------------------------------------------------------------------  x 50 pkt.

    najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

    

   Gwarancja liczona w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.

   Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie podać deklarowany okres gwarancji w miesiącach.

   Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych wg kryteriów oceny. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwięcej punktów w czasie oceny ofert.

   W przypadku, gdy 2 oferty uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający będzie indywidualnie negocjował wysokość ofert z każdym z Wykonawców.

   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

   Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania (załącznik nr 1 do zapytania).

   Do oferty należy dołączyć:

   1. a) pełnomocnictwo do składania oferty w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy),
   2. b) podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do zapytania),

   Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

   1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Ewa Winczyk tel. 509408419; e -mail:  ewigo@vp.pl

   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

   30 dni –termin liczony od daty złożenia oferty.

   MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.
   2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   3. Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
   1. przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: ewigo@vp.pl

   lub

   1. złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego – oznakowanie koperty:

   NZOZ PRAKTYKA LEKARSKA EWA WINCZYK     

   WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI  EWA WINCZYK                                   

   Ul. Lipowa 2, 87-720 Ciechocinek

   lub

   1. przesłać drogą pocztową lub za pomocą kuriera na adres Zamawiającego j.w.

   w terminie do dnia 01.12.2021 r.

   Adres siedziby Zamawiającego: NZOZ PRAKTYKA LEKARSKA EWA WINCZYK WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI  EWA WINCZYK        Ul. Lipowa 2, 87-720 Ciechocinek

   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej NZOZ PRAKTYKA LEKARSKA EWA WINCZYK WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI EWA WINCZYK Ul. Lipowa 2 87-720 Ciechocinek
Data zamieszczenia 2021-11-19
Data składania ofert 2021-12-01
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat aleksandrowski
Gmina Ciechocinek
Miejscowość Ciechocinek

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1913
Wyświetlony: 242
Wygasa: 2024-08-14

Pliki

Strona korzysta z plików cookie