Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego

Modyfikowane: 2 tygodnie temu

Opis

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego

Parametry:

  • moc 18,6kW
  • zakres temperatur 30 – 300C
  • poziom hałasu max. 70 dBA
  • orientacyjna ilość porcji 151 – 250
  • stal nierdzewna, kwasoodporna

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Prowadzą działalność gospodarczą na terenie RP
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
  • Posiadają min. 15-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

3. Kryteria oceny oferty

KRYTERIUM CENA NETTO: Cenę oferty należy podać w walucie PLN.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Cena: 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów

6. Termin składania ofert

Oferta powinna zostać złożona w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie

7. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renatakrasnal@op.pl

8. Termin realizacji umowy

W terminie 60 dni od przekazania Wykonawcy informacji o wygranym postępowaniu

9. Kontakt w sprawie składania ofert

             Monika Babiarz – tel.: 791 177 003

             e-mail: renatakrasnal@op.pl

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Zajazd "Krasnal" - Adrian Renata
Data zamieszczenia 2021-03-29
Data składania ofert 2021-04-06
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat świecki
Gmina Dragacz
Miejscowość Fletnowo

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1446
Wyświetlony: 57
Wygasa: 2023-12-23

Pliki

Strona korzysta z plików cookie