Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu do projektu pt. Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa AUTOKOSMETYKA Jakub Piórkowski poprzez utworzenie punktu prania dywanów

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

Złożono ofertę przez firmę: "Czysto Jest" Dagmara Kierat, ul. Jesienna 193, 42-200 Częstochowa: Cena Brutto 112 545,00 zł brutto, cena netto 91 500,00 zł,
podatek Vat: 21 045,00 zł.

 

 

Specyfikacja zakupionego sprzętu do projektu pt. Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa AUTOKOSMETYKA Jakub Piórkowski poprzez utworzenie punktu prania dywanów. Minimalne wymagania jakie musi spełniać zakupiony sprzęt (kod PCV 42716000-8: Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia)

 

 1. Automat trzepiąco wibrujący (minimalne parametry: min. długość dywanu 300 cm, obroty silnika regulowane, wydajność min. 250 m2/h, materiał wykonania: stal nierdzewna lub ocynk)
 2. Automat Szorująco - Piorący (minimalne parametry: długość dywanu min. 300 cm, regulacja prędkości szczotek, regulacja nacisku szczotek, system płukania dywanów, funkcja posuwu dywanu, materiał wykonania stal nierdzewna lub ocynk wydajność min. 250 m2 /h),
 3. Wirówka do dywanów (minimalne parametry: minimalna szerokość dywanu 300 cm wydajność min. 110m2 /h, materiał wykonania: wirnik stal nierdzewna lub ocynk pozostałych: ocynk ogniowy lub równoważny),

Warunki zamówienia:

 1. Dostawa do 15 marca 2021r.
 2. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opisanego sprzętu min. 12 miesięcy
 3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć maszyny na własny koszt i ryzyko.
 4. Zamawiający dokona płatności za dostarczone maszyny w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.
 5. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę w terminie 14 dni roboczych od dostawy sprzętu i podpisania protokołu odbioru. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu. Kryteria oceny ofert
 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: Cena brutto (cena netto + VAT) - znaczenie kryterium - 90 %.
 2. Wskazana gwarancja na sprzęt - znaczenie kryterium 10 %
 3. Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
  1. Cena = [Cmin: Cb] x waga kryterium ( 90 pkt. )

Gdzie:

Cmin—cena oferty najniższej

Cg cena oferty badanej

Wskazana gwarancja na sprzęt:

2 lata - 0 pkt

3 lata - 2 pkt.

4 lata - 5 pkt.

5 lat - 10 pkt.

 

Ocena łączna = Cena + punkty za gwarancję.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

 1. Termin składania ofert: 05.02.2021 r.
 2. Oferty należy przesyłać na adres a.m.t.studium@wp.pl do dnia 05.02.2021 r. do godziny 00:00.
 3. Dostawca powinien złożyć ofertę wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania).

Termin realizacji umowy:

Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający będzie żądał dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania w terminie do 15 marca 2021r.

Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy:
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób.
 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie o konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
 4. Zamiany warunków umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgoda stron z zachowaniem formy pisemnej
 5. Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert. 

 

Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

Możliwość zakończenia postepowania bez wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty.

 

 Forma korespondencji:

 Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej.

Zapytania oraz oferty powinny być kierowane na e-mail: a.m.t.studium@wp.pl

                                                                                                

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Przedsiębiorstwo AUTOKOSMETYKA Jakub Piórkowski
Data zamieszczenia 2021-01-20
Data składania ofert 2021-02-05
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat brodnicki
Gmina Jabłonowo Pomorskie
Miejscowość Jabłonowo Pomorskie

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1384
Wyświetlony: 148
Wygasa: 2023-10-16

Pliki

Strona korzysta z plików cookie