Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fabrycznie nowego pieca do fusingu szkła

Modyfikowane: 5 msc. temu

Opis

Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu i dostawy fabrycznie nowego pieca do fusingu szkła


ZAMAWIAJĄCY :
ELŻBIETA BEDNARSKA
PRACOWNIA WITRAŻY
ul. Piłsudskiego 31
87-500 Rypin
NIP: 8921164462
REGON: 911352892


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV 42341000-8 – Piece przemysłowe

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pieca do fusingu szkła
2 Charakterystyka techniczna:
- piec do fusingu szkła o niskiej energochłonności, wykonany z zastosowaniem izolacji
termicznej wysokiej jakości materiałów włóknistych.
- precyzyjna regulacja temperatury i pracy pieca oparta o mikroprocesorowy program.
- obudowa pieca wykonana z profili zamkniętych , blachy nierdzewnej .
- elementy grzejne w postaci skrętki z drutu elektrooporowego
- w komorze równomierny rozkład temperatury .
- wymiar komory roboczej - od 0,8m2 do 0,9m2,
- wymiary zewnętrzne szerokość max . 150cm , głębokość max. 120cm,
- zasilanie 400 V, AC/3F,
- częstotliwość - 50 Hz
- moc pieca 10 – 11 kW
- temperatura max. 950 st. C
- spirale grzewcze wyłącznie od góry
- programator z termoregulacja, min. 10 programów.
- gwarancja min. 12 miesięcy,
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zapewniony serwis gwarancyjny
- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanego pieca i co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta;
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
przeprowadzenia w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego instruktażu stanowiskowego z
zakresu prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Poprzez dostawę,
Zamawiający rozumie dostarczenie, rozładunek i przygotowanie do użytkowania we
wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego.

3. Adres dostawy i protokolarnego odbioru :
- Pracownia Witraży Elżbieta Bednarska, ul. Piłsudskiego 31, 87-500 Rypin
4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.12.2021 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione
warunki:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania).
ZAKRES WYKLUCZENIA:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia określony w Załączniku nr 2 do zapytania).
KRYTERIA WYBORU OFERT
Cena brutto – 80 %
Okres gwarancji – maks. 20%
Sposób dokonywania oceny ofert:
Kryterium cena – 80%
Cena brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = --------------------------------------- x 100 x waga punktowa tj. 80%
Cena brutto ocenianej oferty
Wyniki poszczególnych działań zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium – okres udzielonej gwarancji – maks. 20 %
Kryterium punktowane na podstawie okresu gwarancji na dostarczony produkt liczony w
miesiącach:
Okres gwarancji równy 12 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji powyżej 12 m-cy do 24 miesięcy włącznie – 5 pkt
Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt
Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 15 pkt
Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy – 20 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami i
sposobem ich obliczania uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę wyników z
poszczególnych kryteriów.
UZYSKANIE TEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przypadku, gdy minimum dwie oferty uzyskają tę samą, najwyższą liczbę punktów,o
wyborze danej oferty zadecyduje w pierwszej kolejności najniższa cena brutto spośród ofert o
tej samej liczbie punktów, w dalszej kolejności okres udzielonej gwarancji.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne po dostarczeniu prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
Faktura będzie płatny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego
dokumentu do siedziby Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania
(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)
Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)
Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn, w
szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
O unieważnieniu postępowania wynikającego z niniejszego postępowania Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o realizację
przedmiotu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert oraz tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert.
ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie Internetowej
https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ i będzie zawierał informacje: nazwę i adres
wyłonionego Wykonawcy, datę wpłynięcia oferty, cenę brutto i oferowany okres gwarancji
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę drogą
telefoniczną lub mailową
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,
ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru.
INFORMACJE POZOSTAŁE
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, na innym druku, niekompletne lub
niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie
stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej
zmianie poinformuje na stronie Internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl
Dodatkowo informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową
wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed dokonaniem zmiany.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Bartosz Cyprian
Bednarski , tel 664 611 344, e-mail: cyprian.bednarski@gmail.com
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
14 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (weryfikacja na podstawie
odpowiedniego dokumentu rejestrowego)
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w formie skanu na
adres: cyprian.bednarski@gmail.com
w terminie do dnia 27 listopada 2021 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Rypin, 19 listopada 2021 r.
-//-
Elżbieta Bednarska

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Pracownia Witraży Elżbieta Bednarska
Data zamieszczenia 2021-11-19
Data składania ofert 2021-11-27
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat rypiński
Gmina Rypin gmina miejska
Miejscowość Rypin

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1914
Wyświetlony: 112
Wygasa: 2024-08-14

Strona korzysta z plików cookie