Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fabrycznie nowej, kolorowej drukarki laserowej A3 do fotoceramiki

Modyfikowane: 5 msc. temu

Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fabrycznie nowej, kolorowej drukarki laserowej A3 do fotoceramiki

ZAMAWIAJĄCY : ELŻBIETA BEDNARSKA PRACOWNIA WITRAŻY

ul. Piłsudskiego 31 87-500 Rypin

NIP: 8921164462 REGON: 911352892

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV 30232110-8 DRUKARKI LASEROWE

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, kolorowej drukarki laserowej o formacie A3 do fotoceramiki

2 Charakterystyka techniczna:

- drukarka laserowa - przystosowana do druku tonerami ceramicznymi (do druku kalkomanii utrwalanej termicznie na szkle)

- format A3 - drukarka kolorowa

- rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi

- gwarancja min. 12 miesięcy,

- instrukcja obsługi w języku polskim

- zapewniony serwis gwarancyjny W ramach realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego instruktażu stanowiskowego z zakresu prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Poprzez dostawę, Zamawiający rozumie dostarczenie, rozładunek i przygotowanie do użytkowania we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego.

3. Adres dostawy i protokolarnego odbioru : - Pracownia Witraży Elżbieta Bednarska, ul. Piłsudskiego 31, 87-500 Rypin

4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.12.2021 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). ZAKRES WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia określony w Załączniku nr 2 do zapytania).

KRYTERIA WYBORU OFERT Cena brutto – 80 % Okres gwarancji – maks. 20%

Sposób dokonywania oceny ofert: Kryterium cena – 80% Cena brutto najtańszej oferty Ilość punktów = --------------------------------------- x 100 x waga punktowa tj. 80%

Cena brutto ocenianej oferty Wyniki poszczególnych działań zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Kryterium – okres udzielonej gwarancji – maks. 20 % Kryterium punktowane na podstawie okresu gwarancji na dostarczony produkt liczony w miesiącach: Okres gwarancji równy 12 miesięcy – 0 pkt Okres gwarancji powyżej 12 m-cy do 24 miesięcy włącznie – 5 pkt Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 15 pkt Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy – 20 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami i sposobem ich obliczania uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę wyników z poszczególnych kryteriów.

UZYSKANIE TEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W przypadku, gdy minimum dwie oferty uzyskają tę samą, najwyższą liczbę punktów,o wyborze danej oferty zadecyduje w pierwszej kolejności najniższa cena brutto spośród ofert o tej samej liczbie punktów, w dalszej kolejności okres udzielonej gwarancji. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura będzie płatny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego dokumentu do siedziby Zamawiającego.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn, w szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:

1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. O unieważnieniu postępowania wynikającego z niniejszego postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert oraz tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie Internetowej https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ i będzie zawierał informacje: nazwę i adres wyłonionego Wykonawcy, datę wpłynięcia oferty, cenę brutto i oferowany okres gwarancji

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę drogą telefoniczną lub mailową Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,

ZMIANA UMOWY Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

INFORMACJE POZOSTAŁE Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na stronie Internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl Dodatkowo informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed dokonaniem zmiany. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Bartosz Cyprian Bednarski , tel 664 611 344, e-mail: cyprian.bednarski@gmail.com

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (weryfikacja na podstawie odpowiedniego dokumentu rejestrowego)

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: cyprian.bednarski@gmail.com w terminie do dnia 27 listopada 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. ………………………………………………… (data i podpis Zamawiającego) Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Pracownia Witraży Elżbieta Bednarska
Data zamieszczenia 2021-11-19
Data składania ofert 2021-11-27
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat rypiński
Gmina Rypin gmina miejska
Miejscowość Rypin

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1915
Wyświetlony: 118
Wygasa: 2024-08-14

Strona korzysta z plików cookie