Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe II/RPO/EFRR/2021/27/1

Modyfikowane: 6 msc. temu

Opis

                                                                                                                                                                                                             Aleksandrów Kujawski, dn. 18.11.2021rok

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. "Rozszerzenie działalnosci gospodarczej poprzez oferowanie usług tokarskich wykonywanych metodą CNC" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społęczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

I.1. Zamawiający

Mould Pol Dariusz Rochowicz

ul. Przemysłowa 14

87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Adres do korespondencji: Mould Pol Dariusz Rochowicz, ul. Przemysłowa 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Osoba do kontaktu: Dariusz Rochowicz tel. 500460400 e-mail: darek@mouldpol.pl 

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 42621100-6 - Tokarki sterowane numerycznie

 

II. Przedmiot zamówienia

II.1. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczicwej konkurencji.

II.2. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : zakup i dostawa nowej tokarki sterowanej numerycznie

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa nowej tokarki sterowanej numerycznie. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

II.2.3 Warunki

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

2. Nie dopuszcza sie możliwości złożenia oferty wariantowej.

3. Termin związania ofertą: 30dni

 

II.3. Miejsce i termin składania ofert.

1. Termin składania ofert do 26.11.2021r.

2. Miejsce składania ofert pisemnych 

Ofertę należy złożyć pod adresem:

Mould Pol Dariusz Rochowicz

ul. Przemysłowa 14

87-700 Aleksandrów Kujawski

3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu.

4. Sposób przygotowania oferty:

a) Forma pisemna

Ofertę sporządzona w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:

* Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: "Zakup i dostawa nowej tokarki sterowanej numerycznie".

b) Forma elektroniczna

Oferta w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znależć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

5. Kompletna oferta musi zawierać

* Formularz ofertowy napisany na podstwie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

* Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku gdy oferte podpisuje pełnomocnik;

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

6. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia nastepnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostataniego dnia.

7. Ofeta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

a. cene wyrażoną w PLN/EUR

b. opis przedmiotu zapytania ofertowego

c. termin realizacji

d. okres gwarancji

e. oferta powinna być sporządzona w języku polskim

8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

9. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

 

II.4. Tryb rozpatrywania ofert:

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.

2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjasnienia lub uzupełnienia, jeśli zwarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu  - zgodnie z zasadą konkurencyjności - przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

II.5. Kryteria oceny ofert:

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

a) Cena - Ceny ofert netto (waga 75%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem

C n = (C min/C r) x 100 x 75%

gdzie:

C n - oznacza ilość punktów przyznana ofercie w ramach Cena netto Razem w przeliczeniu na PLN

C min - oznacza łączna cenę minimalną najtańszej z ofert

C r - oznacza cene oferty rozpatrywanej

b) Okres gwarancji - Okres objety gwarancją środka trwałego ( waga 20%) będzie obliczony według następującej formuły:

G n = (G r/G max) x 100 x 20%

gdzie:

G r - oznacza okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

G max - najdłuższy okres gwar. przedstawiony w ofertach

G n - ilość pkt przyznana ofercie w ramach Kryterium okres gwarancji.

c) Termin realizacji - Termin realizacji (waga 5%) będą obliczone zgodnie w poniższą formułą

- do 31.03.2022r. - 5 punktów

- do 31.05.2022 - 3 punkty

- po 31.05.2022r. - 0 punktów

 

3. Do ceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

III Informacje dodatkowe

III.1. Inne istotne postanowienia 

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możłiwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średnije arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiającey zwróci sie o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na WYkonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokona ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiającey informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt.II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolneo Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczy elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie mozliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków z budżetu UE.

 

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamwiającego na adres:

Mould Pol Dariusz Rochowicz

ul. Przemysłowa 14

87-700 Aleksandrów Kujawski

 

lub drogą elektroniczną na adres email: darek@mouldpol.pl

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 

W sprawach formalnych należy kontaktować się z Dariuszem Rochowicz - pod numerem telefonu +48 500460400( w godz. 8:00 - 15:00) lub adresem mailowym darek@mouldpol.pl. Jeżeli  odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostana powiadomieni o zmianach.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji: w zalezności od terminu w przedstwionych ofertach

Miejsce realizacji: ul. Przemysłowa 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 

III.4. Istotne dla stron porozumienia umowy.

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy'

c) Zamawiający dopuszcza wporwadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwa wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonania w części lub całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrógów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, które moga byc spowodowane uzyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Oferenta; inne wydarzenie losowe.

 

IV. Załączniki

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 Formularz oferty

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Mould Pol Dariusz Rochowicz
Data zamieszczenia 2021-11-18
Data składania ofert 2021-11-26
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat aleksandrowski
Gmina Aleksandrów Kujawski gmina miejska
Miejscowość Aleksandrów Kujawski

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1912
Wyświetlony: 139
Wygasa: 2024-08-13

Strona korzysta z plików cookie