Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn ogrodniczych w postaci glebogryzarki separacyjnej, koparki łańcuchowej, wycinarki do darni

Modyfikowane: 5 dni temu

Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn ogrodniczych w postaci glebogryzarki separacyjnej, koparki łańcuchowej, wycinarki do darni

  1. Zamawiający:

RENTBUD ŁUKASZ KICIŃSKI

NIP 8891461823

REGON 369905590

siedziba: GAGARINA 8, 88-210 DOBRE

powiat RADZIEJOWSKI

woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

telefon 721231997

mail: LUKASZ6743@GMAIL.COM

      2. Kody CPV: 16160000-4

      3. Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowych maszyn ogrodniczych  o następujących parametrach:

koparka łańcuchowa: silnik spalinowy, głębokość robocza min.60 cm,  moc min. 15 kM,

glebogryzarka separacyjna: silnik spalinowy, moc min. 10 kM, szerokość robocza min. 50 cm

wycinarki do darni: silnik spalinowy, szerokość robocza min. 35 cm, moc silnika min. 7 kM

    4. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

    5. Wymagania dotyczące przedmiotu zapytania:

1. Gwarancja na oferowany sprzęt musi wynosić, co najmniej 24 miesięcy

2. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opisanego wyżej sprzętu.

3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć powyższy sprzęt do wykonywania usług zagospodarowania zieleni, do siedziby Zamawiającego   na własny koszt i ryzyko w godzinach od 8:00 do 17:00.

4. Zamawiający dokona płatności za dostarczony sprzęt w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, na podstawię faktury VAT

5. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę w terminie 3 dni roboczych od dostawy sprzętu do wykonywania usług zagospodarowania zieleni i podpisania protokołu odbioru.                                                                                                                     

     6. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

  1. Zakres wykluczenia:

1.W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania).

  1. Kryteria oceny ofert

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: Cena brutto - znaczenie kryterium - 100 %

  1. Termin składania ofert: Oferty należy przesyłać na adres e-mail: lukasz6743@gmail.com do dnia 10 kwietnia 2021r. do godziny 12:00. Liczy się fizyczne wpłynięcie oferty.Dostawca powinien złożyć ofertę wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania).
  2. Termin realizacji umowy: Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający będzie żądał dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania określonego w pkt. 3 w terminie do 20 kwietnia 2021r.
  3. Zamiana treści zapytania ofertowego:

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.

  1. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    12.Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

   13.Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

  1. Możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty i bez wskazania powodu.

  1. Forma korespondencji:

Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej. 

Zapytania oraz oferty powinny być kierowane na e-mail: lukasz6743@gmail.com

                                                                                                   Zamawiający Łukasz Kiciński

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Rentbud Łukasz Kiciński
Data zamieszczenia 2021-04-03
Data składania ofert 2021-04-10
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat radziejowski
Gmina Dobre
Miejscowość Dobre

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1449
Wyświetlony: 40
Wygasa: 2023-12-28

Pliki

Strona korzysta z plików cookie