Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do badania jakości i składu chemicznego powietrza

Modyfikowane: 3 msc. temu

Opis

 

Podgórz, dnia 21.01.2021r.

Z-axis Studio Krzysztof Lewandowski

Podgórz 23A

87-300 Brodnica

 

 

 

Zapytanie ofertowe

na dostawę system do badania jakości i składu chemicznego powietrza

(zamieszczone na stronie: zamówieniarpo.kujawsko-pomorskie)

 1. Zamawiający:

   

Z-axis Studio Krzysztof Lewandowski

Podgórz 23A

87-300 Brodnica

NIP PL 8741536229

REGON: 381481582

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa systemu do badania jakości i składu chemicznego powietrza (kod CPV: 38410000-2) o następujących minimalnych parametrach:

 1. możliwość instalacji na BSP,

 2. pomiar temperatury i wilgotności zaciąganego powietrza,

 3. wbudowany czujnik położenia głowicy w przestrzeni,

 4. wbudowany w głowicy sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń gazów/temperatury/słabej baterii,

 5. filtr przeciwpyłowy chroniący komorę pomiarową przed kontaminacją zanieczyszczeń,

 6. pomiar pyłu PM4 (opcjonalnie),

 7. regulacja przepływu powietrza przez komorę pomiarową czujników oraz prędkości napełniania worka,

 8. wyjście alarmowe sygnalizujące stan przekroczenia zadanych stężeń

   

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zapytania:

 1. Gwarancja na oferowany system do badania jakości i składu chemicznego powietrza, co najmniej 24 miesiące.

 2. Dostawa systemu do badania jakości i składu chemicznego powietrza do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

 3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opisanego wyżej systemu do badania jakości i składu chemicznego powietrza.

 4. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć system do badania jakości i składu chemicznego powietrza do siedziby Zamawiającego, pod adres: Podgórz 23a; 87-300 Brodnica na własny koszt i ryzyko.

 5. Zamawiający dokona płatności za dostarczony system do badania jakości i składu chemicznego powietrza w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.

 6. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 3 dni roboczych od dostawy systemu do badania jakości i składu chemicznego powietrza i podpisania protokołu odbioru.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie możliwości kalibracji parametrów mierzonych przez głowicę pomiarową,

 2. Oświadczenie, że wykonawca świadczy autoryzowany serwis.

 1. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:

  - Cena (C) – waga kryterium 70%,

  - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie dysfunkcji urządzenia (L) – waga kryterium15%

  - Okres gwarancji na urządzenie (G) – waga kryterium – 15 %

  Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

  Ocenie zostanie poddana cena netto (C) oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 70. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

  C=Cn/Cb x 70

  gdzie:

  C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

  Cn – najniższa cena netto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

  Cb – cena netto badanej oferty

   

  Zamawiający przyzna punkty za Czas reakcji serwisu na zgłoszenie dysfunkcji urządzenia (L):

  - powyżej 48godzin – 0%

  - 24godzin - 48godzin– 5%

  - od 12godzin do 24godzin – 10%

  - do 12 godzin – 15%

  Zamawiający przyzna punkty za udzielenie gwarancji (G):

  - minimum 24 miesiące – waga kryterium 0 pkt.

  - minimum 36 miesięcy – waga kryterium 5 pkt.

  - minimum 48 miesięcy – waga kryterium 15 pkt.

  Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazanie okresu gwarancji, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do właściwej oceny.

  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

  P = C + L + G

  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Termin składania ofert:

1. Oferty należy przesyłać na adres email: krysdron@gmail.com do dnia 1 lutego 2021r. do godziny 12:00. Liczy się fizyczne wpłynięcie oferty.

2. Dostawca powinien złożyć ofertę wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania).

VII. Termin realizacji umowy:

Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający będzie żądał dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania określonego w pkt. II w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

VIII. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób.

 2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie o konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

 3. Zamiany warunków umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgoda stron z zachowaniem formy pisemnej

X. Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania.

XI . Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

XIV. Możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty.

XV. Forma korespondencji:

 

Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej.

Zapytania oraz oferty powinny być kierowane na e-mail: krysdron@gmail.com

Zamawiający

/Krzysztof Lewandowski/

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,

 2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Z-axis Studio Krzysztof Lewandowski
Data zamieszczenia 2021-01-21
Data składania ofert 2021-02-01
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat brodnicki
Gmina Brodnica gmina wiejska
Miejscowość Podgórz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1385
Wyświetlony: 155
Wygasa: 2023-10-17

Pliki

Strona korzysta z plików cookie