Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie wyjazdów na targi

Modyfikowane: 1 tydzień temu

Opis

EDYCJA 31.03 br. - AKTUALIZACJA FORMULARZA OFERTOWEGO

Dokonano technicznej aktualizacji Załącznika nr 1 - Formularza ofertowego poprzez dodanie pól nr 3 i 4 umożliwiających wykazanie przez Oferenta liczby deklarowanych spotkań konsultacyjnych oraz terminu płatności stanowiących kryteria oceny oferty. Zmiana w Załączniku nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania zatem termin składania ofert pozostaje bez zmian.


EDYCJA 29.03 br. - 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 29.03 br.

PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie: Zamawiający wskazał w Opisie przedmiotu zamówienia, że w ramach każdego z zadań Wykonawca zobowiązuje się do" ppkt e) Zapewnienie usługi tłumaczeniowej na język francuski: w zadaniu nr 1 pkt A5, w zadaniu nr 2 pkt B5, w zadaniu 3 pkt C5. Czy wskazany język tłumaczenia jest prawidłowy, skoro wszystkie targi odbywają się w Niemczech?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany język tłumaczenia jest prawidłowy. 

EDYCJA 29.03 br. - ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 26.03 br.

PYTANIE: W związku z zapytaniem ofertowym FE/01/2021 zwracamy się z prośbą o informację, jak należy rozumieć transport eksponatów - dwóch pojazdów o masie do 3,5t oraz ich załadunek i rozładunek? (…) Rozumiemy, że eksponaty nie są w stanie poruszać się w ruchu kołowym i należy przyjąć ich załadunek, ale dokładniejsze parametry są niezbędne do wyceny spedycji.

ODPOWIEDŹ: Z uwagi na konieczność ekspozycji produktu dachów kampingowych na pojazdach do tego przystosowanych Zamawiający wymaga zapewnienia transportu zarówno dla dwóch pojazdów o masie do 3,5t, jak również produktów do prezentacji w postaci dachów kampingowych. Zamawiający potwierdza, że pojazdy nie mogą przemieszczać się samoczynnie, zatem konieczne jest zapewnienie transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem zarówno dla w/w pojazdów, jak również dachów kampingowych zgodnie z treścią załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.  

PYTANIE: Prosimy o zdjęcie eksponatu albo dokładny opis i wymiary.

ODPOWIEDŹ: W przypadku pojazdów do 3,5t, obydwa samochody to Ford Tourneo Custom L1, a szczegółowa specyfikacja wraz z wymiarami znajduje się na stronie producenta: https://www.ford.pl/osobowe/nowy-tourneo-custom/nadwozia-i-parametry.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE/01/2021 

1.     Tytuł projektu

Rozwój ekspansji zagranicznej Polimer Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych

2.     Nr projektu

049/WPG/2/G/2020

3.     Informacje ogólne

 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLIMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: Polimer Sp. z o.o.); ul. Unii Europejskiej 19, 86-050 Solec Kujawski; e-mail: info@polimer.com.pl; tel.: +48 52 387 20 28; osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Prusek; pytania dotyczące postępowania należy kierować wyłącznie na w/w adres zamawiającego lub adres e-mail: m.prusek@polimer.com.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną upublicznione na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania. Zmawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Projekt: Zamawiający realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwój Polimer Sp. z o.o. na 3 nowych zidentyfikowanych rynkach zewnętrznych, a także zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej oraz dywersyfikacja rynków zbytu Wnioskodawcy w okresie od 09.2020 r. do 03.2022 r.
 3. Zamówienie: Do niniejszego postępowania mają zastosowanie "Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego" stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowanie oferty i udziałem w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Oferty należy składać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego tj.: (a) elektronicznie na adres Zamawiającego tj.: info@polimer.com.pl lub (b) siedziby wskazanej w punkcie 3 ppkt a) w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr FE/01/2021”.

4.     Kody CPV

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63520000-0 - Usługa agencji transportowych

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

79956000-8 - Usługi w zakresie organizacji wystaw, targów i kongresów

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

79931000-9 - Usługi dekoracji wnętrz

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60161000-4  - Usługi w zakresie transportu paczek

79540000-1 -  Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

39222000-4 - Artykuły cateringowe

5.     Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdów na targi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 6 do zapytania ofertowego – OPZ. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia kompleksowej usługi udziału w 3 wydarzeniach targowych:

 1. CARAVAN Salon, Dusseldorf, NIEMCY, sierpień-wrzesień 2021
 2. CMT, Stuttgart, NIEMCY, styczeń 2022
 3. re.e, Monachium, NIEMCY, luty 2022.

W ramach każdego z zadań Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej na czas trwania wydarzenia
 2. Wynajęcie zabudowy wystawienniczej na czas trwania wydarzenia
 3. Transport eksponatów oraz elementów zabudowy
 4. Pakiet organizacyjno-promocyjny wystawiania się na targach
 5. Zapewnienie usługi tłumaczeniowej na język francuski
 6. Obsługa techniczna stoiska oraz obsługa cateringowa podczas organizacji spotkań z kontrahentami

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Wykonawca będzie   zobowiązany   do   nanoszenia   zmian   i   poprawek   do   przygotowanych projektów   (np.   stanowiska,   prezentacji)   zgłaszanych   przez   Zamawiającego.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania Wykonawcy trzykrotnych poprawek projektów (jeżeli będzie taka potrzeba), bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający, z przyczyn od niego niezależnych, nie będzie mógł wziąć udziału w targach/misjach, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu udziału w innych, zastępczych targach w charakterze wystawcy wskazanych przez Zamawiającego.

6.     Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  ich spełniania

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim poniższym wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów, którzy spełniają oraz zaakceptują następujące warunki:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 2. posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego, spełnienie tego warunku będzie wiązało się z wykazaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na organizacji: co najmniej 3 stoisk targowych na targach odbywających się poza granicami kraju;
 3. zobowiążą się do dołączenia do oferty projektu wizualizacji stoiska;
 4. zobowiążą się do uczestnictwa, w co najmniej 2 spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami Wymagane  jest  przeprowadzenie spotkań  konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego w terminie 4 miesięcy przed rozpoczęciem konkretnego wydarzenia targowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. Minimalny czas trwania spotkań to 2 godziny, maksymalny 4 godziny. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania najpóźniej 48 godzin przed datą spotkania;
 5. zobowiążą się  do  wykonania  próbnego  montażu  i  demontażu  stoiska  w  siedzibie  Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed rozpoczęciem targów;
 6. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w  imieniu  Zamawiającego czynności związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli
 7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 złotych. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr rachunku: 34 1050 1139 1000 0090 3129 4391. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku, jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. „Wadium - zapytanie ofertowe nr FE/01/2021”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się sytuację, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 10. Zamawiający zatrzyma wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.     Kryteria oceny ofert

Ocena  ofert  będzie  przeprowadzona  oddzielnie  dla  całego przedmiotu  zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Cena brutto w PLN – 60%
 2. Liczba deklarowanych spotkań konsultacyjnych – 20%
 3. Termin płatności – 20%

8.     Informacja  o  wagach  punktowych  i procentowych  przypisanych  do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z informacją  o  wagach  punktowych  lub  procentowych  przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie  danego  kryterium

 1. Cena brutto - waga punktowa 60 pkt. (60%). Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

x 60

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  ofert,  Zamawiający  zwróci  się  o  udzielenie  wyjaśnień  w  określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające warunki  wykonania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy  oraz  wpływ  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie formularza ofertowego danego Wykonawcy.

 

 1. Liczba deklarowanych spotkań konsultacyjnych przed każdym wydarzeniem targowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia - waga punktowa 20 pkt. (20%). Kryterium zostanie ocenione wg następującego schematu:

- 4 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 20 punktów,

- 3 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 10 punktów,

- 2 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 0 punktów.

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

 

 1. Termin płatności na fakturach - waga punktowa 20 pkt. (20%). Kryterium zostanie ocenione wg następującego schematu:

- do 60 dni - 20 pkt,  

- do 30 dni - 10 pkt,

- do 14 dni - 0 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

 

Łączna ocena ofert:

Punkty  uzyskane  przez  ofertę  w  ocenie  oferty  w  Kryterium  A, Kryterium  B i Kryterium C zostaną  dodane  do  siebie  i  na  tej podstawie  zostanie  obliczona  łączna  ocena  oferty.  Oferta  w  łącznej  ocenie może  uzyskać  maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

9.     Termin składania ofert

Oferta  musi  zostać  złożona  w  nieprzekraczalnym terminie, do dnia 02.04.2021 r., zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie 3 ppkt c). W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.

Po  otwarciu  ofert  Zamawiający  dokona  ich  oceny.  W  trakcie  oceny  i  badania ofert  Zamawiający  może  wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W  każdym  czasie  postępowania  przetargowego  dotyczącego  wyboru  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  do  jego zakończenia  bez  wyboru  jakiegokolwiek  oferenta. Wykonawcom  nie  przysługują  wobec  Zamawiającego  jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.polimer.com.pl lub na portalu regionalnej bazy konkurencyjności dla województwa kujawsko-pomorskiego pod adresem https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/.

10.  Termin i miejsce realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2022 r. Za   termin   zakończenia   przedmiotu  zamówienia  przyjmuje się  datę  odbioru   prac  przez Zamawiającego,   potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Po każdym ze zrealizowanych zadań określonych w pkt. 5. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenia potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń dla każdego z w/w zadań. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego lub miejsce organizacji targów: Dusseldorf (Niemcy), Stuttgart (Niemcy), Monachium (Niemcy).

11.  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
 2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami:
  1. załącznik nr 1 [Formularz oferty];
  2. załącznik nr 2 [Oświadczenie o braku powiązań]
  3. załącznik nr 3 [Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału]
  4. załącznik nr 4 [Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z podatkami nie starsze, niż 30 dni od daty oferty]
  5. załącznik nr 5 [Informacja o sytuacji finansowej Wykonawcy - kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli Wnioskodawca jest zobowiązany do ich sporządzania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca nie sporządza sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedkłada kopię PIT część B za ostatnie 3 lata obrotowe lub kopię PIT 28 za ostatnie 3 lata obrotowe, lub kopię decyzji ustalających wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za ostatnie 3 lata obrotowe w przypadku Wykonawcy rozliczającego się w formie karty podatkowej. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z dokumentem rejestrowym, do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą.]
  6. załącznik nr 7 [Inne załączniki zgodnie z treścią zapytania ofertowego]
 3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 4. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
 5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Formularz oferty wymaga podpisu. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 7. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
 8. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia następnego po zakończeniu terminu składania ofert.
 9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

12.  Warunki istotnych zmian w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

 1. gdy nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizację przedmiotu umowy,
 2. wystąpienia okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy na  uzasadniony  wniosek  Wykonawcy,  pod  warunkiem,  że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,  przypadków  siły  wyższej,  uznanej  przez  Zamawiającego  jako  zdarzenie  nadzwyczajne,  zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).Wszelkie  zmiany,  jakie  strony  chciałaby  wprowadzić  do  postanowień  zawartej  umowy,  wymagają  pod  rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
 3. wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i wynikających z wprowadzenia dodatkowych obostrzeń nałożonych przez organizatora targów lub odgórnie przez władze kraju, na obszarze którego odbywa się impreza targowo-wystawiennicza.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zadań (np. udziału w określonej imprezie targowej) w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie. W przypadku zmiany terminu targów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w nowym terminie, w którym targi się odbędą. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

13.  Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest Polimer Sp. z o. o. Polimer Sp. z o. o. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Wykonawca ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść,  usunąć  lub  ograniczyć  ich  przetwarzanie.  Każdy  Wykonawca  może  też  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Wykonawców ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez Polimer Sp. z o. o., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLIMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data zamieszczenia 2021-03-24
Data składania ofert 2021-04-02
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat bydgoski
Gmina Solec Kujawski
Miejscowość Solec Kujawski

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1443
Wyświetlony: 245
Wygasa: 2023-12-18

Strona korzysta z plików cookie