Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PROMOCYJNĄ film promocyjny i sesja fotograficzna

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

Umowa o powierzenie grantu: UPG/1/G/2019/032/021

Tytuł:  „Wzrost konkurencyjności firmy Adrianna Płachetko-Krajewska (PAVONADA) na rynkach zagranicznych”

Sposób przygotowania oferty
Zleceniodawca nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana.
Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Zleceniobiorca.
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
W przypadku Zleceniobiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie pisemnej,

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Adrianna Płachetko- Krajewska      nr telefonu    603 893 333

 1. Kategoria ogłoszenia

Usługi 

 Miejsce realizacji zamówienia

  Adrianna Płachetko- Krajewska   ul. Antoniego Bolta 16a/20  87-100 Toruń 

 Opis przedmiotu zamówienia

 Cel zamówienia

Celem zamówienia są działania promocyjne związanych bezpośrednio z planowanym udziałem w krajowych i zagranicznych targach i wystawach o charakterze międzynarodowym  w charakterze wystawców oraz wizytach studyjnych - przyjazdowych i wyjazdowych - związanych z targami poza granicami kraju (kategoria wydatków) film promocyjny i sesja fotograficzna  projektu                          „Wzrost konkurencyjności firmy Adrianna Płachetko-Krajewska (PAVONADA) na rynkach zagranicznych”

 Przedmiot zamówienia

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie w sprawie zakupu wyrobów i usług, których wartość nie przekracza 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy   z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Postępowanie prowadzone jest w formie zasad konkurencyjności wg Wytycznych  dla Grantobiorców Funduszu Eksportowego 

 Szczegółowy opis 

Część A Sesja zdjęciowa do nowej kolekcji na potrzeby targów (sesja indor i plenerowa, przenośne

studio oraz makijażystka) – 2 edycje – ilość zdjęć – 90 każda 

Część B Przygotowanie, nakręcenie oraz obróbka filmu promocyjnego – 2 edycje  stanowiącego materiał promocyjny podczas targów odzieży dziecięcej. Celem filmu promocyjnego będzie promocja marki Pavonada na targach odzieży dziecięcej. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, ma przyciągać uwagę widza, pokazywać profesjonalizm i unikalność marki.       

Czas trwania filmu: do 2 minut

Jakość obrazu: FullHD, rozdzielczość 1920x1080

Film w języku angielskim z napisami w języku polskim.

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV:
79961000-8 Usługi fotograficzne 

 92111200-4: Produkcja filmów reklamowych,

4. Zamawiający   dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
 Harmonogram realizacji zamówienia:

Część A 

Od dnia podpisania umowy sesja zdjęciowa do dnia 28.02.2021 i druga do 31.05.2021 

Część B

Od dnia podpisania umowy  film  do dnia 28.02.2021 i drugi film  do 31.05.2021

 1. Załączniki

 Załącznik 1 Formularz oferty wraz z oświadczeniami

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.

 1. Wiedza i doświadczenie

 Fotograf:   

- podmiot  gospodarczy   działający  na rynku od co najmniej 1 lat.  

-Współpraca z rozpoznawalnymi markami –  portfolio (kryterium oceny)

-Współpraca z markami artystycznymi, ceniącymi sobie dobry design i identyfikację wizualną

-Wieloletnie doświadczenie we współpracy z markami modowymi/fashion, najlepiej dziecięcymi poparte przedstawionymi zdjęciami z realizacji

-Artystyczne podejście do zdjęć, wyczucie światła, koloru, przestrzeni - poparte przedstawionym zdjęciami z realizacji

Filmowiec:

-  podmiot  gospodarczy   działający  na rynku od co najmniej 1 lat.  

 - Współpraca z markami artystycznymi, ceniącymi sobie dobry design i identyfikację wizualną – portfolio (kryterium oceny)

- Doświadczenie we współpracy z markami modowymi/fashion, najlepiej dziecięcymi poparte przedstawionymi filmami z realizacji

- Artystyczne podejście do filmu, wyczucie światła, koloru, przestrzeni - poparte przedstawionym zdjęciami z realizacji

- Mile widziana znajomość i obycie w mediach społecznościowych, stronach Internetowych oraz kanałach typu Youtube - dzięki czemu filmowiec ma lepsze rozeznanie w tym jak montować filmy  i  na co zwrócić uwagę przy tworzeniu klipu tak by stanowił wartość dodaną dla mediów i marketingu Internetowego.

Wykonawca zapewni podkład muzyczny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia 

Nośniki Wykonawca przekaże nagrany materiał na pendrive w formacie umożliwiającym odtworzenie na komputerach PC i MAC.

Prawa autorskie Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów zawartych w filmie do eksploatacji w celach promocyjnych poprzez wszystkie możliwe prezentacje bez ograniczeń terytorialnych. Prawa autorskie będą również przekazane dla zdjęć. 

 1. Potencjał techniczny  

Produkcja filmu promocyjnego  i sesja powinny odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu.     W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wnosi warunku

 1. Dodatkowe warunki

 Film: 

- jedna z plansz (początkowa lub końcowa) powinna prezentować logo firmy 

- plansza, na której będzie wyświetlana informacja o realizowanym projekcie firmy  opatrzona logotypami unijnymi zgodnie ze wzorem:

https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/strona-52-panel_promocyjny_dla_grantobiorcow.html

 Warunki zmiany umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

Referencje 

Wzór umowy

 1. Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

 Ocena oferty

 • Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

 1. a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (40%)

  Sposób przyznawania punktacji:
  a) CENA
  C = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x 40%

  b) OCENA PORTFOLIO (wizja artystyczna) (60%)

Op= wizja artystyczna 60 pkt= 60%

 

Wizja artystyczna (60 pkt):

- pomysł i jego zgodność z celem i przekazem promocyjnym oraz czytelność przekazu (10 pkt)

- oryginalność i uniwersalność scenariusza filmu reklamowego (10 pkt) zamiennie oryginalność aranżacji zdjęć (10pkt)

- artystyczne podejście do kadru (10pkt)

- zdolność operowania światłem naturalnym (10pkt)

- jakość obróbki i postprodukcji (10pkt)

- umiejętność uchwycenia emocji pozostawiając jednocześnie w centrum uwagi ubranie, jako najważniejszy element planu (10pkt)

 

Ocena w powyższym kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

0 – propozycja niedostateczna – spełnia wskazane aspekty kryterium w sposób niedostateczny,

2,5 pkt – propozycja dostateczna – spełnia wskazane aspekty kryterium w sposób dostateczny,

5 pkt – propozycja dobra – spełnia wskazane aspekty kryterium w sposób więcej niż dostateczny ale nie wyróżniający się,

7,5 pkt – propozycja bardzo dobra – spełnia wskazane aspekty kryterium w sposób wyróżniający się ale nie wybitny,

10 pkt – propozycja wybitna – spełnia wskazane aspekty kryterium w sposób wybitny.

 

W kryterium tym oferta wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Legenda:

P-punktowa wartość oferty

P=C+OP

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.


Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami   i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

 1. Wykluczenia

- oferent nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym,
- oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- oferta nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym, w tym nie uwzględnia wszystkich
kryteriów lub nie spełnia chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu,
- oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie składania ,
- upłynął termin ważności ofert,

 Zamawiający (beneficjent)

  Adrianna Płachetko- Krajewska Antoniego Bolta 16a/20

  87-100 Toruń 

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Adrianna Płachetko- Krajewska
Data zamieszczenia 2021-01-07
Data składania ofert 2021-01-15
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1381
Wyświetlony: 152
Wygasa: 2023-10-03

Pliki

Strona korzysta z plików cookie