Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie wraz ze zmiana sposobu użytkowania

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

1.        

 

  • Zamówienie podstawowe

 

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Powyższa nieruchomość położona jest w obrębie Dusocin, gmina Grudziądz, oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 75/9 o pow. 9,3200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00059449/8. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod numerem rejestru A/136.
  3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

71220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego

71244000 – 0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000 – 4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Zamawiający zobowiązuje Oferenta do dokonania, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, której termin i godzina zostanie ustalona indywidualnie z każdym Oferentem. W celu ustalenia terminu należy skierować wiadomość e-mail do na adres: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl
  3. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz Załącznikami do niego.
  4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie precyzyjnie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres prowadzenia robót budowlanych na podstawie przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo na okres jednego roku liczonego od dnia odbioru robót zrealizowanych według dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.
  6. Zamówienie powinno zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp.z o.o.
Data zamieszczenia 2022-06-15
Data składania ofert 2022-06-23
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat toruński
Gmina Zławieś Wielka
Miejscowość Przysiek

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2273
Wyświetlony: 55
Wygasa: 2025-03-10

Pliki

Strona korzysta z plików cookie