Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr 01/2022

Modyfikowane: 1 tydzień temu

Opis

Uwaga: zapytanie zostało zmienione w dniu 10.01.2022 w zakresie terminu składania ofert: zmiana na 17.01.2022, godz. 23:59.

Ponadto, usunięto zapis: "Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 21.01.2022".

 

W związku z realizacją projektu pn. Internacjonalizacja platformy RevDeBug na nowe rynki docelowe: Kanady, Holandii oraz Singapuru, w ramach FUNDUSZU EKSPORTOWEGO - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Revdebug.com Sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup usług doradczych w zakresie dostosowania produktu do potrzeb rynków docelowych tj. Kanada, Holandia, Singapur.


1. Nazwa i adres zamawiającego
Revdebug.com Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: e-mail: zbigniew.trzeciak@revdebug.com

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania „Wytycznych dla Grantobiorców dotyczących udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego” (zał. nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/G/2020) oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w „Regulaminie Konkursu nr 2/G/2020”, W zakresie nieuregulowanym w „Wytycznych dla Grantobiorców dotyczących udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego” oraz w „Regulaminie Konkursu nr 2/G/2020”, przyjmuje się zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług:

Cz. I - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Kanada

W ramach pkt. a. zamówienia planowany jest zakup usługi w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego, w postaci badania marketingowego mającego za cel zdobycie wiedzy dot. kroków do podjęcia w celu odpowiedniego dostosowania platformy RevDeBug oraz przekazu marketingowego Spółki do wymagań rynku kanadyjskiego. Celem usługi będzie poznanie preferencji użytkowników B2B na rynku docelowym i możliwych obszarów kreowania przewag konkurencyjnych w kontekście strony wizualnej produktu. Rezultatem usługi powinien być Raport z badania, który podsumuje konieczne do podjęcia kroki w celu przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego.

Cz. II - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Holandia 

W ramach pkt. b. zamówienia planowane jest zakup usługi w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego, w postaci badania marketingowego mającego za cel zdobycie wiedzy dot. kroków do podjęcia w celu odpowiedniego dostosowania platformy RevDeBug oraz przekazu marketingowego Spółki do wymagań rynku holenderskiego. Celem usługi będzie poznanie preferencji użytkowników B2B na rynku docelowym i możliwych obszarów kreowania przewag konkurencyjnych w kontekście strony wizualnej produktu. Rezultatem usługi powinien być Raport z badania, który podsumuje konieczne do podjęcia kroki w celu przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego.

Cz. III - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu – Singapur 

W ramach pkt. b. zamówienia planowane jest zakup usługi w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego, w postaci badania marketingowego mającego za cel zdobycie wiedzy dot. kroków do podjęcia w celu odpowiedniego dostosowania platformy RevDeBug oraz przekazu marketingowego Spółki do wymagań rynku singapurskiego. Celem usługi będzie poznanie preferencji użytkowników B2B na rynku docelowym i możliwych obszarów kreowania przewag konkurencyjnych w kontekście strony wizualnej produktu. Rezultatem usługi powinien być Raport z badania, który podsumuje konieczne do podjęcia kroki w celu przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego.

Szczegóły na temat usługi doradczej
Usługa dotyczy platformy RevdeBug czyli innowacyjnego oprogramowania, będącego zestawem zaawansowanych technologicznie narzędzi pozwalających na diagnozowanie oraz identyfikowanie błędów w oprogramowaniu. Produkt stanowi odpowiedź na główny problem, z jakim stykają się w swej pracy programiści – identyfikację i naprawę błędów w krótkim czasie, nawet w przypadku rozbudowanego oprogramowania. Platforma służy do monitorowania systemów rozproszonych, która zapewnia automatyczną instrumentację kodu i monitorowanie bez użycia agentów. Dzięki kompleksowemu śledzeniu i łatwej obserwowalności wszystkich aplikacji migrujących do chmury lub aplikacji lokalnych. RevDeBug zapewnia również unikalne podejście do naprawiania błędów z możliwością nagrywania i odtwarzania, co pozwala na natychmiastową analizę przyczyn źródłowych.

Raport z badania powinien udzielić odpowiedzi na pytania:
a) Ile firm działa na danym rynku, jeśli chodzi o potencjalnych klientów (fintech, health tech, software house) oraz kryteriów person (wielkość, finansowanie, technologia)?
b) Jaka jest dystrybucja naszej konkurencji wśród graczy na rynku (ceny, technologie, rodzaje firm)?
c) Jaki udział w rynku mają nasi konkurenci?
d) Kim są kluczowi decydenci – persona, stanowisko?
e) Czy są jakieś kwestie regulacyjne, które należy wziąć pod uwagę? Jak wygląda sytuacja w zakresie problemów, które RDB rozwiązuje biznesowo:
- Niezadowoleni klienci wewnętrzni i zewnętrzni
- Utrata konkurencyjności
- Rotacja programistów
- Straty finansowe i ryzyko prawne
- Wolniejszy czas wejścia na rynek
g) Jak wygląda porównanie między nami a naszymi głównymi konkurentami na rynku (analiza konkurencji)?
h) Jak konkurencja skutecznie przyciąga klientów?
i) Jaka jest dystrybucja produktów używanych bez wdrożenia a takich z wdrożeniem? Czy istnieje rynek na jedno i drugie?
j) Jaka jest mediana wielkości transakcji?
k) Jakie źródła wykorzystują nasi konkurenci do pozyskiwania leadów?

Wymagania dotyczące wszystkich części przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu usługę w postaci pliku tekstowego (wersja elektroniczna) opisującego powyższe zagadnienia w języku polskim. Każde z zagadnień powinno być opisane w sposób klarowny i wyczerpujący. W przypadku podawania danych liczbowych należy wskazać źródło pozyskania danych. Wykonawca przedstawia (drogą mailową) Zamawiającemu draft Raportu z badania na minimum 7 dni roboczych przed upłynięciem terminu realizacji zamówienia. W przypadku wątpliwości dot. danych zagadnień Zamawiający przedstawia (drogą mailową) Wykonawcy dodatkowe pytania w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania draftu Raportu z badania, a Wykonawca uzupełnia Raport o odpowiedzi dotyczące tych pytań.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych – tzn. każdy z potencjalnych oferentów może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zapytania ofertowego zgodnie z podziałem według poniżej wskazanego schematu. Każda z części zapytania tj. I, II, III rozpatrywana będzie osobno zgodnie z opisanymi w pkt. 8 zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty. W każdej części zapytania ofertowego wybrany zostanie oferent, który uzyskał największą ilość punktów w danej części.
Cz. I - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu – Kanada
Cz. II - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Holandia
Cz. III - Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu – Singapur


UWAGA: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
UWAGA: Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, podawane do wiadomości publicznej, w tym Raporty z badań muszą zostać odpowiednio oznaczone następującym ciągiem znaków: (1) znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny, (2) znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składający się z symbolu graficznego oraz
nazwy Rzeczpospolita Polska, (3) herb województwa kujawsko-pomorskiego z podpisem, (4) logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wzór odpowiedniego ciągu znaków zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy/Wykonawcom po podpisaniu umowy na realizację zamówienia).

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie zapytania ofertowego.
Pytania należy kierować na adres e-mail: zbigniew.trzeciak@revdebug.com
Oferenci mogą zadawać pytania od 06.01.2022 r. do 14.01.2022 r. do godz. 12.00.

Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień na stronie internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/  bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane przed upływem ww. wyznaczonego terminu na składanie pytań.
Kod CPV zamówienia:
Kody CPV dotyczące wszystkich części zamówienia:

79310000-0 - Usługi badania rynku
9342310-9 - Usługi badania opinii klientów
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia:
● Cz. I - najpóźniej do 19.02.2022
● Cz. II - najpóźniej do 19.02.2022
● Cz. III - najpóźniej do 19.02.2022

Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienie wcześniej niż we wskazanym terminie.

5. Okres związania z ofertą
1) 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego zapytania.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

6. Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia;
d) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.
e) Posiada wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu badań rynkowych/ marketingowych z dziedziny IT, które może udokumentować zrealizowanymi przynajmniej 2 projektami w tym samym lub bardzo podobnym obszarze w branży IT, oraz potwierdzeniem o odbiorze/akceptacji zlecenia przez zamawiającego - na wezwanie zamawiającego. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów
UWAGA: Kryteria oceny ofert są takie same dla wszystkich części zamówienia tj. części I, II, II.
Kryteria oceny oferty:
a) Cena netto (łącznie) – 100 %
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy).
Cena musi stanowić ostateczną cenę usługi. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.
Cena oferowana musi być skumulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

Sposób wyboru oferenta:
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi, który otrzyma największą liczbę punktów oferty.

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

9. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres e-mail: zbigniew.trzeciak@revdebug.com W tytule e-mail należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 01/2021”. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
2) Oferty można złożyć również w formie papierowej: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres Zamawiającego tj.:

Revdebug.com Sp. z o.o.
Ul. J. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz

3) Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2022 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2) Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną
do podpisywania ofert. W przypadku oferty podpisanej przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

3) W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt. 8 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
4) Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
5) Do formularza oferty - Załącznik nr 1 należy dołączyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,

b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu
w stanie likwidacji lub upadłości - Załącznik nr 3,
c) W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy.

11. Informacje dodatkowe
1) Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty (Załącznik nr 1) powinny być załączone Zał. nr 2, Zał. nr 3, W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
3) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
✔ jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
✔ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
✔ Oferent nie załączy Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy.
✔ Nie zostaną spełnione wszystkie wymagania ze strony Wykonawcy
4) Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować będzie wyłącznie dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym jako niezbędne do prawidłowego i skutecznego złożenia oferty tj.:
- Zał. nr 1 Formularz zapytania ofertowego,
- Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i
niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości, W przypadku składania oferty przez
Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o uzupełnienie dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do Oferty (Zał. nr 2, Zał. nr 3, W przypadku składania
oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.)
Zamawiający zastrzega sobie też możliwość wezwania do okazania dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie 2 projektów w tym samym lub bardzo podobnym obszarze w branży IT, oraz potwierdzeniem o odbiorze/akceptacji zlecenia przez zamawiającego.
6) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
7) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
8) W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt. 8 kryteria wyboru. Jeżeli w treści oferty zabraknie w/w informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić
się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
10) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości lub poszczególnych części zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy:
✔ łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówienia,
✔ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
12) Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
13) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
14) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15) Zamawiający po rozstrzygnięciu zamówienia i wytypowaniu oferenta zorganizuje spotkanie z oferentem w uzgodnionym terminie celem dokonania prezentacji demo platformy RevDeBug oraz uszczegółowienia wszystkich wątpliwości przed podpisaniem umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności zaliczkowych.


12. Rozstrzygniecie zamówienia
1) Zamawiający wybierze dla każdej z części zamówienia najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert wskazanych w pkt. 8 zapytania ofertowego.
2) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona. 
3) Informację o rozstrzygnięciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/
4) Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie skieruje do wybranego podmiotu informacje o wyborze oferty i wezwanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia.
5) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 19.01.2022.
6) O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie lub mailowo.
7) W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy
Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.


13. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku, gdy:

- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, epidemia/pandemia, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na
Wykonawcy i/lub Zamawiającym,
- wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego lub wewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
- Wprowadzenia zmian w projekcie związanych z brakiem udziału w poszczególnych elementach projektu/ zmian terminów organizacji poszczególnych elementów projektu/ zmianą poszczególnych elementów projektu na inne.
- W przypadku opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

b) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) zmiana terminu płatności i warunków płatności – konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub innych zmian będących następstwem zmian umowy o powierzenie
grantu.
d) zmian mających na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą po akceptacji ich przez obie strony umowy tj. Zamawiającego i Wykonawcę, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.


14. Wykaz załączników
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.

*Wzory załączników znajdują się w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 1/2022

 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 Dane oferenta:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(nazwa, adres, adres e-mail)

OFERTA *

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2022 r.

Przedmiot zamówienia *

Wartość netto **
(…)

VAT **

(…)

Wartość brutto**

(…)

Część I

Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Kanada

 

 

 

Część II

Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Holandia

 

 

 

Część III

 Zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu - Singapur

 

 

 

 * wypełnić jedynie dla części zamówienia, dla którego składana jest oferta.

** proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny.

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Deklarujemy związanie ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9 zapytania ofertowego.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zakresem działań obejmujących zamówienie i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty.

Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego.

W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

                                                                                                

Miejscowość i data                                                                                                               (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o składania ofert w imieniu Oferenta)

 

 

 


 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

 Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..………….………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

 działając w imieniu i na rzecz

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:

 • Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia;
 • Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.
 • Posiadamy udokumentowane doświadczenie w realizacji przynajmniej 2 projektów o tej samej lub zbliżonej tematyce

 

 

Miejscowość i data                                                                                          (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania ofert w imieniu Oferenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości

 OŚWIADCZENIE

 Ja, niżej podpisany

…………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Oferenta)

 oświadczam, że:

 • nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów
 • nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości.

 

Miejscowość i data                                                                      (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania ofert w imieniu Oferenta)

 

 

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Revdebug.com Sp. z o.o.
Data zamieszczenia 2022-01-06
Data składania ofert 2022-01-17
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1971
Wyświetlony: 64
Wygasa: 2024-10-01

Strona korzysta z plików cookie