Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr 01/2022 na zakup usługi w zakresie kompleksowego wykonania zabudowy zindywidualizowanej stoiska wystawienniczego wraz montażem i demontażem oraz przygotowaniem wyposażenia

Modyfikowane: 3 dni temu

Opis

UWAGA! Ze względu na ograniczenia systemu Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z wszystkimi załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego.

W załączniku znajdują się wzory Formularza ofertowego oraz załączników numer 2 i numer 3.

UWAGA! W dniu 14.01.2022r. zaktualizowano treść zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał korekty omyłki pisarskiej w ogłoszeniu
w terminie realizacji zamówienia, związku z czym wydłużono termin na zadawanie pytań do 20.01.2022 r. i termin składania ofert do 21.01.2022 r.

 

                                                                                                                                                                                                         Rusinowo, dn. 13.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2022

na zakup usługi w zakresie kompleksowego wykonania zabudowy zindywidualizowanej stoiska wystawienniczego
wraz montażem i demontażem oraz przygotowaniem wyposażenia

 I. Nazwa i adres Zamawiającego

Emix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rusinowo 73, 87-500 Rypin

NIP: 8921486970

REGON: 385455601

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pani Krystyna Krukowska

tel. 667 663 005

e-mail: krystyna@emix.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie „Wytycznymi dla Grantobiorców dotyczących udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Eksportowego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie jest niezbędne do realizacji projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy Emix  Sp. z o.o. – wejście na nowe rynki Belgii i Włoch” realizowanego w ramach działania 1.5 opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

 III.  Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie ofertowe dotyczy zakupu usługi w zakresie kompleksowego wykonania zabudowy zindywidualizowanej stoiska wystawienniczego wraz montażem
i demontażem oraz przygotowaniem wyposażenia -– dotyczy targów Expo Sweet 2022 obywających się w terminie 27.02 - 02.03 2022 r.

Wspólny słownik zamówień

Główny kod CPV dla zamówienia:

Kod CPV

Kategoria

39154000-6

Sprzęt wystawowy

Specyfikacja techniczna:

- powierzchnia stoiska 36 m2 (8m x 4,5m H: 3m), stoisko targowe wyspowe (połowa wyspy),

- zabudowa targowa (konstrukcja aluminiowa systemowa z płyt PCV) umożliwiająca wyeksponowanie produktów cukierniczych, gofrów, lodów, w tym:

- ułożenie wykładziny w kolorze szarym,

- 2 kasetony podświetlane,

- konstrukcja zaplecza 6m2,

- lada recepcyjna wykonana z płyty meblowej białej z drzwiczkami i półkami, na ladzie dodatkowa nadstawka z blatem w kolorze szarym,

- podświetlony logotyp neonowy na szczycie zaplecza,

-  telewizor Full HD 75” na ścianie zaplecza,

- 2 witryny chłodnicze,

- 1 lada chłodnicza,

- Wyznaczenie przestrzeni na maszynę do lodów,

- 2 stoliki z białymi blatami,

- 8 krzeseł białych,

- witryna z 3 półkami,

- 2 hokery białe,

- zaplecze:

- regał na materiały reklamowe (2 szt.),

- lodówka średnia,

- zlewozmywak z termą,

- szafka z blatem,

- wieszak na ubrania,

- kosz na śmieci,

- rozdzielnia elektryczna.

W ramach usługi należy wliczyć również koszt montażu i demontażu stoiska na targach. Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy.

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie zapytania ofertowego. Pytania należy kierować na adres e-mail: krystyna @emix.com.pl

Oferenci mogą zadawać pytania od 13.01.2022 r. do 20.01.2022 r. do godz. 12.00.

Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień na stronie internetowej: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane przed upływem wyżej wyznaczonego terminu na składanie pytań.

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Targi Expo Sweet (hala Expo XXI), Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa.
 2. Termin realizacji zamówienia: 24.02.-03.03.2022 r.

Dostawca powinien dokonać montażu zabudowy targowej zgodnie ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym w terminie: od godz. 8:30 w dniu 24.02.2022 r. do godz. 05:00 w dniu
27.02.2022 r.
oraz demontażu od godz. 16:00 w dniu 2.03.2022 r. do godz. 08:00 w dniu 3.03.2022 r.

Za termin realizacji wykonania umowy uważa się moment podpisania końcowych
protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

V. Okres związania ofertą

 1. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. X niniejszego zapytania.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.     
  VI . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem posiadającym kompetencje do należytego wykonania zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – załącznik nr 2,
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – załącznik nr 2,
 5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania – załącznik nr 2.

W odniesieniu do pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w zakresie spełnienia tych warunków. Ocena dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

 VII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie
o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny oferty:

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:

    najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

---------------------------------------------------------------  x  100 pkt.

        cena netto wskazana w badanej ofercie

Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 Formularz ofertowy).

Cena musi stanowić ostateczną cenę. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty
i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Cena oferowana musi być skumulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.  

Sposób wyboru oferenta:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
 w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

IX. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim,
  w formie pisemnej.
 2. Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. W przypadku oferty podpisanej przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć:
  a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2);
  b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów
  i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3);
  c) W przypadku składania ofert przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Ostateczne wykonanie zabudowy stoiska wystawowego będzie konsultowane z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów tj. zał. 2 i 3. Jeśli Oferent w ciągu dwóch dni roboczych od zawiadomienia nie dośle brakujących dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia.

Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.


X. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: e-mail: krystyna@emix.com.pl

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.

b) Oferty można również składać w formie papierowej: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia oferty na adres Zamawiającego tj.:

Emix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Rusinowo 73,

87-500 Rypin

 1. Termin składania ofert upływa 21.01.2022 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania ofertowego. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców staja się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
  XIRozstrzygniecie zamówienia
  1Na stronie internetowej https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
  2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego.
  3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty będą decydowały negocjacje cenowe.
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 4. Po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.
 5. W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.   
  XII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy, wokolicznościach określonych poniżej:

1) zmiana terminu umowy – w przypadku, gdy:
a. niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. zmiana terminu targów, których dotyczą usługi określane niniejszym zapytaniem ofertowym, wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, epidemia/pandemia, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy i/lub Zamawiającym,
b. wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego lub wewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
c. Wprowadzenia zmian w projekcie związanych z brakiem udziału w poszczególnych elementach projektu/zmian terminów organizacji poszczególnych elementów projektu/zmianą poszczególnych elementów projektu na inne.
d. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3) zmiana terminu i warunków płatności – konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub innych zmian będących następstwem zmian umowy o powierzenie grantu.

4) zmian mających na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą po akceptacji ich przez obie strony umowy, tj. Zamawiającego i Wykonawcę, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. Pozostałe informacje

 1. Każdy z Oferent może złożyć tylko jedną ofertę a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty (Załącznik nr 1) powinny być załączone zał. 2 i zał. nr 3. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
  b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) zostanie złożona po terminie składania ofert;
  d) oferent nie załączy do oferty Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy;
  e) oferent nie dokona uzupełnień na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
 4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie weryfikował wyłącznie dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym jako niezbędne do prawidłowego i skutecznego złożenia oferty.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę
  o uzupełnienie dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do oferty (zał. nr 2, zał. 3). W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika - pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 6. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 7. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
 9. W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt. VIII kryteria wyboru. Jeżeli w treści oferty zabraknie w/w informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy:
  a) łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówienia;
  b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
  12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  14. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe i zaliczkowe.
  15. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze złożonych ofert, a w przypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.
  16. Zamawiajacy dopuszcza płatności częściowe i zaliczkowe.

  XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Emix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rusinowo 73, 87-500 Rypin;
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego
w trybie zasady konkurencyjności;
3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania;
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu;
5) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferenta, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby się powołują Oferenci;
6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego;
8) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  10) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XV. Wykaz załączników

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Emix Sp. z o.o.
Data zamieszczenia 2022-01-13
Data składania ofert 2022-01-21
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat rypiński
Gmina Rypin gmina wiejska
Miejscowość Rusinowo

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1991
Wyświetlony: 26
Wygasa: 2024-10-08

Strona korzysta z plików cookie