ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FBiW – 13/III/2019 na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A.

Modyfikowane: 2 tygodnie temu

Opis

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FBiW – 13/III/2019

na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A., współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Bydgoszcz dnia 27.01.2020 r.

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

BORUTA-ZACHEM S.A.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

tel.: +48  52 374 82 40

e-mail: oferty@boruta-zachem.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego, zwane dalej „Postępowaniem”.
 2. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do wycofania Zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia będącego wynikiem Postępowania, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia będącego wynikiem postępowania.
 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dla celów realizacji przedsięwzięcia pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę”, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

 

 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy urządzenia i podzespoły opisane w SOPZ do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem prób/ testów (jeśli dotyczy) i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wszelkie koszty dostarczenia urządzeń i podzespołów, o których mowa w ust.1, w szczególności koszty opakowania transportu i ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.

 

 1. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, konfigurowania oraz jego konserwacji.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 i zawarty jest w dokumentacji przekazywanej Wykonawcom na zasadach określonych w ust. 6.

 

 1. Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej.

 

 1. Tam gdzie w Zapytaniu ofertowym oraz pozostałych dokumentach Postępowania zostało wskazane pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.

 

 1. Gwarancja i rękojmia za wady:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny określony w SOPZ odrębnie dla każdego elementu, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Oferty. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego urządzeń.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 • 30213100-6 - Komputery przenośne.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dla celów realizacji przedsięwzięcia, stanowiących przedmiot zamówienia  - w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i dokumentacji uzyskanej po zawarciu umowy o poufności.
 3. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, jako wartość netto i wartość brutto.
 4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu składania ofert, określonym w pkt VI.4 niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału Zamawiającego w Bydgoszczy w terminie do dnia 04.02.2020 r. do godziny 9.00.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokolarnie.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a w stosunku do złożonych dokumentów i oświadczeń wyjaśnienia, uzupełnienia i poprawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Brak uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.
 8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
 9. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 11. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane postanowieniami Zapytania ofertowego oświadczenia i dokumenty, w tym dokumenty wymagane do oceny w kryteriach oceny ofert, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
  na język polski.
 13. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Cena netto (PLN) – waga 100%,

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

 

Kryterium „cena netto (PLN)”:

Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.

Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku.

 

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie określa warunku.

 

 • zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

 1. trzy zamówienia polegające na dostawie urządzeń / sprzętu elektronicznego wraz z instalacją, rozmieszczaniem, uruchomieniem

 

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

 

 1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIII Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć:
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 • wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
 1. SOPZ (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) – wypełnione dla części 1 - 3 pozycje w 3 kolumnie każdego arkusza, tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań poprzez wskazanie konkretnej cechy, parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty złożyć wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w szczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 3. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W przypadku, gdy firma znajduje się w upadłości/ w stanie likwidacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy.

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

 

 XII. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, w Portalu zamówień RPO WK-P oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
 3. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w pkt XIII.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  

XIII. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

 XIV. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

 • Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
 • Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
 1. niedostępność na rynku sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio sprzęt lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
 2. pojawienie się na rynku sprzętu lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 3. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
 • Pozostałe zmiany:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
 2. zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
 3. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
 4. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
 5. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 2. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

 1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
  w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

 

XV. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”
 5. Wzór umowy o poufności
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
 7. Projekt umowy

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Bioinfo System sp. z o.o. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław; oferta z ceną 23.000,00 zł (netto) wpłynęła w dniu 03.02.2020 r.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej BORUTA-ZACHEM S.A.
Data zamieszczenia 2020-01-27
Data składania ofert 2020-02-04
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1165
Wyświetlony: 60
Wygasa: 2022-10-22

Pliki

Strona korzysta z plików cookie