Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup usług związanych z udziałem w targach międzynarodowych w roli wystawcy

Modyfikowane: 2 tygodnie temu

Opis

Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup usług związanych z udziałem w targach międzynarodowych w roli wystawcy

Wesstron Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie działań promocyjnych Projektu "Udział w targach jako wystawca oraz realizacja misji wyjazdowych" związanych bezpośrednio z planowanym udziałem firmy Wesstron Sp. z o.o. w charakterze wystawcy na targach World Pork Expo 2022, USA 08.06-10.06.2022.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Wesstron Sp. z o.o.
Augustowo, 6, 86-002 Dobrcz
kujawsko-pomorskie, 
NIP: 5542705521 REGON: 340206630 KRS: 0000261570

www.wesstron.pl

 II KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pani Agnieszka Theiss, mobil: +48 695 338 029, tel. +48 52 364 96 07 wew. 31,
e-mail: marketing@wesstron.pl 

III INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:
  1) Portal zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl                                                                                                                                                                                                                           
 3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 19.05.2022
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 5. Termin składania ofert: 26.05.2022 g.08:00

IV OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie działań promocyjnych związanych bezpośrednio z planowanym udziałem firmy Wesstron Sp. z o.o. w targach.

V SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działania promocyjne związane bezpośrednio z udziałem w ww. targach obejmują koncepcje, projekt graficzny i produkcję materiałów promocyjno-informacyjnych. Zadanie zakłada wytworzenie poniższych materiałów promocyjno-informacyjnych: Torby foliowe DKT  40 x 50:
- szerokość 40 cm
- wysokość 50 cm
- zakładka górna 2 x 0 cm
- zakładka dolna 2 x 3 cm
- grubość 50 mikronów, folia LDPE, BIAŁA
- nadruk 2 kolory, dwustronnie,
- cena matrycy zawarta w wycenie końcowej.

VI KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

22462000-6 Materiały reklamowe
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

VII TERMIN REALIZACJI

Realizacja zadania do 06.06.2022r.
W przypadku odwołania lub przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być zmieniony lub odwołany.

VIII SKŁADANIE OFERTY

 1. Termin składania ofert mija 23 maja 2022r o g.10:00. Decyduje data wpływu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Wartość oferty powinna uwzględniać́ wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą̨ ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania oceny ofert.
 6. Ofertę składa się na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz ze stosownymi oświadczeniami (załącznik 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
 7. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w postaci podpisanych skanów dokumentów na adres: marketing@wesstron.pl w tytule e-maila wpisując: Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup usług związanych z udziałem w targach międzynarodowych w roli wystawcy, złożyć dokumenty osobiście lub przesłać drogą kurierską albo pocztową na adres wskazany w niniejszym zapytaniu w punkcie I.

 IX WARUNKI UDZIAŁU

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.                            
 3. Potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego
  oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.
 4. Nie podlega wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. Powiązanie kapitałowe lub osobowe, o którym mowa powyżej,
  rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                                                
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. Potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
 7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie takiej  potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.

X WYBÓR OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
  1. Cena całkowita otrzymana za usługę netto - waga 100% maksymalna ilość punktów 100                             
   1 Oferent, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę – 100 pkt
   1.2 Oferent, który zaproponuje drugą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 75 pkt

1.3 Oferent, który zaproponuje trzecią w kolejności najkorzystniejszą cenę – 50 pkt                       

1.4 Oferent, który zaproponuje czwartą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 25 pkt

1.5 Oferent, który zaproponuje piątą i dalszą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 10 pkt

 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności jest o 30% niższa od wartości zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonych terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.
 3. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

XI WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu, Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

XII INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XIII INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

XIV WARUNKI ZMIANY DO UMOWY

 1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zadań w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.
 2. W przypadku odwołania targów będących przedmiotem umowy, realizacja usługi obejmować może kolejną edycję odwołanych targów lub inną imprezę targową.
 3. W przypadku zmiany terminu targów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w nowym terminie, w którym targi się odbędą. Dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy w tym przypadku.
 4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
 5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w  formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej WESSTRON SP Z O O
Data zamieszczenia 2022-05-19
Data składania ofert 2022-05-26
Rodzaj zamówienia druk
Powiat Powiat bydgoski
Gmina Dobrcz
Miejscowość Augustowo 6

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2195
Wyświetlony: 44
Wygasa: 2025-02-11

Pliki

Strona korzysta z plików cookie