Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zorganizowanie wyjazdu na targi

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

Słońsk Dolny, dnia 19.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

W związku z realizacją projektu „Wejście firmy Sosy Yoko sp. z o.o. na rynki zagraniczne poprzez udział w targach”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający prosi o przesłanie ofert na wykonanie zadania:

Usługa polegająca na zorganizowaniu udziału w targach Horeca Oman 31.05.-02.06.2022 w charakterze wystawcy oraz realizacja działań promocyjnych związanych bezpośrednio z planowanym udziałem w zagranicznych targach.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Sosy Yoko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słońsku Dolnym (Słońsk Dolny 18C, 87-720 Ciechocinek), NIP 8911634104, REGON 386700675, KRS 0000853258.

Osoba do kontaktów: Daria Chudzińska

Adres e-mail: office@yokofoods.eu  

Telefon: 600 732 090

Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 pkt.5 tej ustawy, a postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

Data ogłoszenia zapytania ofertowego

19.05.2022 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert mija w dniu 26.05.2022 r. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji na adres: yokoklif@gmail.com

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (załącznik nr 1) wraz oświadczeniem (załącznik nr 2) i innymi wymaganymi załącznikami.
 5. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
 6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Termin realizacji przedmiotu oferty

Do 24.06.2022 r. – w przypadku odwołania/przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być wydłużony.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 3.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)

 • Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów - kod CPV 79950000-8
 • Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej - kod CPV 79411100-9
 • Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) - kod CPV 60000000-8
 • Usługi agencji transportowych - kod CPV 63520000-0
 • Artykuły informacyjne i promocyjne - kod CPV 39294100-0
 • Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych - kod CPV 79550000-4
 • Usługi drukowania i powiązane - kod CPV 79800000-2
 • Tłumaczenia - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych kod CPV 79530000-8
 • Tłumaczenia – Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych kod CPV 79540000-1
 • Usługi reklamowe - kod CPV 79341000-6
 • Materiały reklamowe – kod CPV 22462000-6

Kryteria wyboru oferty

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1 - Całkowita cena netto w PLN za przedmiot oferty - waga 100 punktów;

Punkty za powyższe kryteria zostaną przyznane według następującego wzoru:

Najniższa cena netto spośród ważnych ofert/Cena netto badanej oferty x 100 pkt. = ilość punktów.

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria (do 2 miejsc po przecinku). Ilości punktów będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 2. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
 3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert.
 2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty;
 • Cenę za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia;
 • Odniesienie do zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty;
 • Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;
 • Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

 1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zadań w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.
 2. W przypadku odwołania targów będących przedmiotem umowy, realizacja usługi obejmować będzie kolejną edycję odwołanych targów.
 3. W przypadku zmiany terminu targów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w nowym terminie, w którym targi się odbędą. Dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy w tym przypadku.
 4. W przypadku wyznaczenia do udziału w targach mniejszej ilości osób, cena usługi w zakresie kosztów noclegów i transportu osób będzie proporcjonalnie obniżana.
 5. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
 6. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
 7. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta;

Załącznik nr 3 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej SOSY YOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data zamieszczenia 2022-05-19
Data składania ofert 2022-05-26
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat aleksandrowski
Gmina Aleksandrów Kujawski gmina wiejska
Miejscowość Słońsk Dolny

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2199
Wyświetlony: 55
Wygasa: 2025-02-11

Pliki

Strona korzysta z plików cookie